Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat İstemi


T.C YARGITAY
17.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/ 13706
Karar: 2018 / 316
Karar Tarihi: 29.01.2018
Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı …. vekili ve dahili davalı SGK vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
 
Karar: Davacı vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve zorunlu mali mesuliyet sigortacısı olduğu aracın yaya olan davacıya çarparak yaralanmasına sebebiyet verdiğini ileri sürerek, ıslahla birlikte 25.569,38 TL maddi tazminatın davalılardan ve 20.000,00 TL manevi tazminatın davalı … şirketi dışındaki davalılardan kaza tarihi 07.11.2005 tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
 
Davalı … şirketi vekili, davanın reddini istemiştir.
 
Davalı işleten … Müzik Yapım ve Dağ. Ltd. Şti. vekili ve davalı sürücü …. …., kazada kusurları olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
 
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre, davanın kısmen kabulüne, 20.181,70 TL maddi tazminatın davalılardan, 5.000,00 TL manevi tazminatın sigorta şirketi dışındaki davalılardan, kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hükmün davalı …Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 15/01/2015 gün ve 2013/14179 Esas 2015/422 Karar sayılı ilamı ile “2918 sayılı Yasanın değişik 98. maddesinde düzenlenen ve doktor bilirkişi raporu doğrultusunda …’nun sorumluluğuna geçen tedavi giderlerinden olduğu belirlenmiş olan maddi tazminatın 6.295,50 TL’lik kısmı yönünden artık yasal hasım haline gelen …’nun davaya dahil edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde sorumluluğu sona eren sigorta şirketi aleyhinde hüküm kurulmasının doğru görülmediği” gerekçesiyle karar bozulmuş ve mahkemece bozma ilamına uyulmuştur.
 
Dahili davalı SGK vekili; kurumun dahili davalı olarak dahil edilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, şartları mevcut ise ancak ihbar edilebileceğini, davacı tarafından trafik kazası nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin ödenmesine ilişkin herhangi bir başvurunun bulunmadığını, şayet Kurum aleyhine hüküm kurulacak olunursa vekalet ücretine de hükmedilmemesi gerektiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
 
Bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda mahkemece, davacının davalı …. ….’a yönelik davası yönünden dava konusuz kaldığından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacının davalı işleten …. Müzik Yapım Dağıtım Limited Şirketine yönelik davasının reddine, davacının davalılar ….. Sigorta A.Ş. ve dahili davalı … Başkanlığı’na yönelik davasının kısmen kabulü ile toplam 20.181,70 TL maddi tazminatın 13.886,20 TL’sinin davalı …. Sigorta A.Ş.’den dava tarihi olan 30/10/2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine, bakiye 6.295,50 TL tazminatın dahili davalı … Başkanlığı’ndan dava tarihi olan 30/10/2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair talebin reddine karar verilmiş; hüküm davalı …. vekili ve dahili davalı SGK vekili tarafından temyiz edilmiştir.
 
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve kararda yazılan diğer gerekçelere göre, davalı …. vekilinin ve dahili davalı SGK vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 682,22 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …den alınmasına ve 492 Sayılı Harçlar Yasasının 13/J maddesi uyarınca dahili davalı SGK’dan harç alınmamasına, 29/01/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir