Rücuen Tazminat Davası-Yargıtay Kararı


T.C YARGITAY
17.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/ 3731
Karar: 2017 / 12119
Karar Tarihi: 26.12.2017
 
Dava: Davacı … ile davalı … arasındaki dava hakkında … Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 23/06/2014 gün ve 2014/229 E.-2014/287 K. sayılı hükmün Dairemizin 25.4.2017 gün ve 2014/25177 E.-2017/4573 K. sayılı kararı ile hükmün onanmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
 
Karar: Davacı vekili, müvekkiline kasko sigortalı aracın yolun yağ ve akaryakıttan kayganlaşmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sigortalı aracın kusurunun bulunmadığını, davalı kurumun yolun bakımını gerektiği gibi sağlamadığından asli kusurlu olduğunu beyanla, sigortalısına 29/11/2012 tarihinde ödenen 120.264,70 TL hasar bedelinin ödeme tarihinden işleyecek reeskont faiziyle davalıdan rücuen tahsilini talep etmiştir.
 
Mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davacı tarafın davasının yargı yolu engeli dava şartı eksikliği sebebiyle usulden reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiş, Dairemizce davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar verilerek hüküm onanmıştır. Davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
 
1- Hüküm davalı vekili tarafından da süresinde temyiz edildiği halde davalı tarafın temyiz itirazlarının zuhulen hiç değerlendirilmediği anlaşılmakla, Dairemizin 25.4.2017 gün ve 2014/25177 E.-2017/4573 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına karar verilerek yapılan temyiz incelemesinde;
 
2- Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
 
3- Dava; davalı idarenin hizmet kusuru nedeniyle uğranılan zararın kasko sigorta şirketi tarafından sigortalısına ödenmesi üzerine davalı idareden rücuen tahsili istemine ilişkindir.
 
Karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT 7/1. maddesi gereğince; Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.
 
Somut olayda; mahkemece ön inceleme tutanağı imzalanmadan önce dosya üzerinden yargı yolunun caiz olmadığına karar verilmiş ise de, dava dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilmeden ve davalı tarafın vekaletname sunmasına engel olacak şekilde karar verilmiştir. Kaldı ki 02.11.2011 tarihli 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 6/5 maddesi uyarınca listede yazılı kişiler vekaletname ibrazına gerek olmaksızın her türlü dava ve icra işlemlerini takip edebilmektedir. Bu nedenle davalı idare yararına karar tarihinde yürürlükteki tarifeye göre yarı oranda vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hiç vekalet ücretine hükmedilmemesi doğru değil bozma nedeni ise de; bu yöndeki yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte bulunmadığından 6100 sayılı HMK.nın geçici 3/2 maddesi delaletiyle mülga 1086 sayılı HUMK.nın 438/7 maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
 
Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, Dairemizin 25.4.2017 gün ve 2014/25177 E.-2017/4573 K. sayılı onama kararının KALDIRILMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasına 5) nolu bent olarak “Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 750 TL vekalet ücretinin davacı taraftan alınarak davalı tarafa verilmesine,” bendinin eklenmesine ve hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 6,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 26.12.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir