Vasiyetnamenin Açılıp Okunması

T.C YARGITAY
1.Hukuk Dairesi
Esas: 2019/ 868
Karar: 2019 / 2589
Karar Tarihi: 11.04.2019

Dava: Taraflar arasında görülen tenkis davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

Dava, tenkis isteğine ilişkindir.

Davacı,… 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1486 Esas sayılı vasiyetnamenin açılması davasına konu mirasbırakan Osman Kuman tarafından düzenlenen vasiyetname ile saklı payının zedelediğini ileri sürerek vasiyetnamenin saklı payını zedeleyen kısmının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, dava konusu vasiyetnamenin tebliğ edilmesine rağmen davacının itirazlarını yazılı ya da sözlü olarak bildirmeyerek vasiyetnameyi kabul ettiğini, mirasbırakanın davacıyı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği için mirasçılıktan çıkardığını, davacının kötüniyetli olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, mirasbırakanın davacıyı mirasçılıktan çıkardığı, buna ilişkin vasiyetnamenin iptali yoluna gidilmediği sürece davacının mirasçı olamayacağı gerekçesiyle koşulları oluşmayan davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; mirasbırakan …’ın 13.07.2013 tarihinde öldüğü, geriye mirasçı olarak kızları …, …, … ve oğlu …’un kaldıkları, mirasbırakanın … 20. Noterliğinin 18 Nisan 2013 tarih ve 7031 yevmiye numaralı vasiyetnamesi ile tüm mal varlığını oğlu …’a bıraktığı, anılan vasiyetnamenin … 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1486 E. ve 2013/1660 K. sayılı ilamı ile açılıp okunduğu, mirasbırakanın … 20. Noterliğinin 8 Nisan 2013 tarih ve 7030 yevmiye numaralı vasiyetnamesi ile de kızları …, … ve …’ü aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle mirasçılıktan çıkardığı, ıskata ilişkin vasiyetnamenin ilgili noterlikçe Sulh Hukuk Mahkemesine sunulmak üzere … Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, ancak henüz usulüne uygun olarak açılıp okunmadığı anlaşılmaktadır.

Mirasçılıktan çıkarılmaya ilişkin vasiyetnamenin kesinleşmesi halinde davacının mirasçılık sıfatı kalmayacağı, iptal edilmesi halinde ise eldeki davanın dinlenebileceği kuşkusuzdur.

Hal böyle olunca, … 20. Noterliğinin 18 Nisan 2013 tarih ve 7030 yevmiye numaralı vasiyetnamesinin açılıp okunması, açılıp okunduktan sonra iptali hususunda bir dava açılırsa açılan davanın sonucunun beklenilmesi ve oluşacak duruma göre bir karar verilmesi gerekirken değinilen yönler üzerinde durulmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Davacının yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 11.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir