Taksirle Öldürme Suçu-Yargıtay Kararı

T.C YARGITAY
12.Ceza Dairesi
Esas: 2019/ 7878
Karar: 2021 / 777
Karar Tarihi: 27.01.2021


Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Olay sonrası yerinde yapılan incelemelere dair tutanaklar, sanık savunması, raporlar ve tüm dosya kapsamından, olay günü …’ın, elektrikle çalışan motorlu su pompası ile sera sulaması yaptığı esnada su kanalı kenarında bulunan AG elektrik şebekesi tesisinde bulunan demir elektrik direğine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak öldüğü olayda, … numaralı elektrik direğinden ölenin sulama yaptığı aboneye giden antiğron besleme hattı kablosunda patlaklar olduğu, yapılan ölçümlerde … demir elektrik direğinde elektrik kaçağı olduğu ve voltmetre ile yapılan ölçümlerde 238 volt gerilim olduğunun tespit edildiği, ölen …’ın sulama yaptığı aboneliğine ait demir elektrik direğinde de elektrik kaçağı olduğu ve bu direkte de 237 volt gerilim olduğu, dosyada mevcut fotoğraflardan da görüleceği üzere aboneyi besleyen kablolarda ek ve sıyrıklar olduğu, yine elektrik mühendisi …’nun yerinde yaptığı incelemeler sonucu düzenlediği raporunda, kablolunun değişik yerlerinde patlak olduğunu, bağlantı yerinin yanık olduğunu, darbeli kısımların direğe temas ettiği, … numaralı elektrik direği ile ölenin sulama yaptığı aboneliğin bağlı olduğu direk arasında kabloyu taşıması için çekilen çelik tel vasıtasıyla her iki direkte 230 volt değerinde enerji olduğunun tepit edilmesi ile olaya neden olan ENH’nın sahibi ve işletmecisi Toroslar EDAŞ, olaya konu yerdeki elektrik dağıtım şebekelerinin her türlü arıza, onarım ve bakım işlerini … Elektrik Ltd. Şirketine aralarında imzaladıkları sözleşme ile vermiş olduğu, anılan … Şirketinde koordinatör mühendis yardımcısı ve elektrik teknikeri olarak çalışan sanığın, kazanın meydana gelmesine neden olan kablolar üzerindeki bakım, onarım ve tamir sorumluluğunu yerine gertirmeyerek, bir kişinin ölümüne neden olduğu olayda asli kusurlu olduğu anlaşılmakla, mahkemenin sanık hakkındaki takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığı görülmekle,

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın, mahkumiyet kararının kanuna aykırı olduğuna, kusurunun bulunmadığına ilişkin temyiz itirazlarının reddine; ancak,

Sanık hakkında hükmedilen uzun süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi sırasında adli para cezasına esas alınan tam gün sayısının ve maddesinin gösterilmemesi,

Kanuna aykırı olup, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapmayı gerektirmeyen bu hususun aynı Kanunun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkralarının paraya çevirmeye ilişkin sanık hakkındaki 2. bendinin “dördüncü” paragrafının hükümden çıkarılarak yerine “TCK’nın 50/4. maddesi nazara alınarak sanığa hükmolunan uzun süreli hapis cezasının; sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre 5237 sayılı TCK’nın 50/1-a maddesi uyarınca ve TCK’nın 52/3. maddesi gereğince 760 gün karşılığı adli para cezasına çevrilmesine, TCK’nın 52/2. maddesi gereğince bir günlüğü taktiren 20,00 TL üzerinden paraya çevrilerek sanığın 15.200.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına” ibaresinin eklenmesi suretiyle, sair yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün isteme uygun olarak DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 27/01/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir