Kısa Kararla Ara Karar Arasında Çelişki Oluşması-Yargıtay Kararı


T.C YARGITAY
12.Ceza Dairesi
Esas: 2018/ 7185
Karar: 2019 / 1714
Karar Tarihi: 11.02.2019

Dava: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın, bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddine, ancak;

5271 sayılı CMK’nın 231. maddesindeki “hükmün açıklanmasının geri bırakılması”na ilişkin düzenleme ile TCK’nın 50. maddelerinin sanık hakkında uygulanıp uygulanmamasına karar verilirken, sanığın geçmişi, kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, suçun işlenmesindeki özellikler nazara alınarak, dosyaya yansıyan bilgi ve kanıtlar isabetle değerlendirilip, denetime olanak verecek ve somut gerekçeler de gösterilmek suretiyle takdir hakkının kullanılmasının gerektiği, dosya içeriğine göre; adli sicil kaydında silinme koşulları oluşmuş kayıtlar dışında sabıkası bulunmayan, kolluk ve kovuşturma evresindeki savunmalarında üzerine atılı suçu açıkça kabul eden, pişmanlığını dile getiren, hakkında lehe hükümlerin uygulanmasını talep eden, zapta geçirilmiş olumsuz bir tavrı bulunmayan sanık hakkında, TCK’nın 50. maddesi ve CMK’nın 231. maddelerinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılmaması,

Kabul ve uygulamaya göre;

1- Hükmolunan 1 ay 20 gün hapis cezası ertelenen sanık hakkında, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeksizin ve uzman kişi görevlendirilmeksizin geçirileceği hususunun kararda belirtilmemesi suretiyle TCK’nın 51/6. madde ve fıkrasına aykırı hareket edilmesi,

2- Sonuç olarak 1 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilen ve bu cezası ertelenen sanık hakkında TCK’nın 51/7 maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlememesi halinde cezalarının kısmen veya tamamen infazına karar verileceği ihtarının ve 51/8. maddesi gereğince denetim süresini iyi halli olarak geçirdiği taktirde cezanın infaz edilmiş sayılacağının kararda belirtilmemesi,

3- Kasıtla işlenen suçlarda TCK’nın 53/6. maddesi gereğince sürücü belgesinin geri alınması tedbirinin uygulanamayacağı dikkate alınmaksızın, sanığın sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilmesi

4- Hükmün esasını oluşturan 21/12/2015 tarihli kısa kararda sanığın trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan temel cezanın 2 ay olarak teşdiden belirlenmesine rağmen gerekçeli kararda “sanığın ikrarı dikkate alınarak verilecek cezanın asgari hadden tayini gerektiği” nin belirtilerek kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki oluşturulması,

Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden 5320 sayılı kanunun 8/1. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA; 11.02.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir